Regulamin serwisu Printhelp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych sprzętu drukującego www.printhelp.pl przez firmę FHU TOMAX Tomasz Garczarek, ul. Ceglana 8a/1, 40-018 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542446926, REGON 243045997, zwaną dalej Serwisem.
 2. Miejscem przyjmowania i wydawania sprzętu przez Serwis jest Biuro Obsługi Klienta przy ul. Sowińskiego 17, 40-018 Katowice.
 3. Zleceniodawcą (Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej
 4. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest podpisany przez Serwis i Zleceniodawcę formularz przyjęcia do Serwisu, zwany dalej Protokołem
 5. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Protokole, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.
 6. Potwierdzenie przyjęcia na serwis, będące częścią Protokołu stanowi dokument pozwalający na odbiór sprzętu z Serwisu i musi on zostać zwrócony Serwisowi przy odbiorze. Serwis ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która posłuży się oryginałem Potwierdzenia.
 7. Wydanie sprzętu następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonane usługi oraz innych kwot należnych Serwisowi , lub podpisaniu przez osobę upoważnioną faktury VAT z odroczonym terminem płatności.
 8. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Zleceniodawcy zawartych w Protokole. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).
 9. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z bazy Serwisu, unieważniana jest Gwarancja ze względu na brak możliwości potwierdzenia wykonania naprawy przez Zleceniobiorcę.
 10. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych z dostarczeniem sprzętu do Serwisu i z Serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu.
 11. Serwis nie odpowiada za utratę danych na nośnikach pamięci oraz stan materiałów eksploatacyjnych.
 12. Sprzęt przyjmowany jest bez kabli zasilających i przewodów sygnałowych i opakowań kartonowych. Serwis nie odpowiada za ich utratę. Za akcesoria pozostawione wraz ze sprzętem, a nie wpisane przez Zleceniodawcę w Protokole, Serwis nie odpowiada.
 13. Serwis może odmówić przyjęcia urządzenia bez podania przyczyny.
 14. Sprzęt diagnozowany jest pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
 15. Serwis nie odpowiada za usterki zatajone lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu.
 16. Stan materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery) dostarczonych wraz urządzeniem, powinien umożliwiać drukowanie. Oddanie urządzenia bez materiałów eksploatacyjnych, lub w stanie poniżej minimalnego może uniemożliwić diagnostykę. W takiej sytuacji serwis może zainstalować nowe materiały bez powiadomienia Klienta, kosztami instalacji i wymiany obciążając bezpośrednio Klienta.
 17. Przyjmuje się, że wszystkie wykryte usterki nie zostały spowodowane przez czynności serwisowe i powstały przed dostarczeniem sprzętu do serwisu.
 18. Wszystkie podejmowane czynności serwisowe mające na celu usunięcie usterek poprzedzone są bezpłatną diagnostyką sprzętu wraz ich kosztorysem, który jest przedstawiony Zleceniodawcy w formie poczty elektronicznej na podany w protokole adres, celem potwierdzenia akceptacji.
 19. Czas diagnozy i przedstawienia kosztorysu przez Serwis wynosi do 14 dni roboczych. W uzasadnionych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, np. w skutek nie opisania zgłaszanej usterki przez Zleceniodawcę, stanu materiałów eksploatacyjnych uniemożliwiającym pracę urządzenia, złożenia usterki, dostępności części zamiennych oraz zdarzeń losowych.
 20. W przypadku gdy po przedstawieniu kosztorysu, w trakcie wykonywania usługi, okaże się że dalsza naprawa wymaga dodatkowych czynności lub części nie uwzględnionych w kosztorysie, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy po pokryciu dotychczasowych kosztów Serwisu.
 21. Zleceniodawca ma 10 dni na akceptację kosztów naprawy i wyrażenie tym samym zgody na realizację wszystkich czynności serwisowych.
 22. Zleceniodawca ma prawo odmówić zgody na naprawę z zachowaniem formy pisemnej, w tym elektronicznej bez podania przyczyny, korzystając z bezpłatnej diagnozy serwisu w terminie 10 dni.
 23. Serwis może odmówić diagnozy i przedstawiania kosztorysu urządzenia bez podania przyczyny.
 24. Czas naprawy wynosi do 14 dni roboczych uzależniony jest od stanu faktycznego sprzętu, złożenia usterki , czasu sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do jego naprawy i może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Serwisu.
 25. Serwis może odmówić naprawy sprzętu bez podania przyczyny w dowolnym czasie.
 26. Po zakończeniu naprawy Serwis powiadamia Zleceniodawcę o możliwości odbioru sprzętu.
 27. W przypadku niepoinformowania Serwisu o trwającej gwarancji producenta sprzętu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę tej gwarancji.
 28. Wymienione podczas naprawy części nie podlegają zwrotowi Zleceniodawcy.
 29. Zleceniodawca upoważnia Serwis do przeprowadzenia na sprzęcie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonania diagnozy i naprawy, a w szczególności wymiany podzespołów, lutowania, wygrzewania, demontażu, otwierania, czyszczenia i przetwarzania danych.