POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przekazane dane osobowe są administrowane przez:

FHU TOMAX Tomasz Garczarek, ul. Ceglana 8a/1, 40-018 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542446926, REGON 243045997 („Administrator”)

na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług serwisu printhelp.pl, przez okres niezbędnych do realizacji tych celów.

Administrator nigdy nie przekazuje danych osobowych, nie sprzedaje oraz nie wymienia się z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach dane przekazywane są wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usługi, w zakresie, jaki obejmują podpisane umowy.

Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są na mocy zawartej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji świadczonej usługi

W przypadku aktualizacji Polityki prywatności, jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie w zakładce Polityka prywatności.

PRAWA KONSUMENTÓW WEDŁUG PRZEPISÓW RODO

Konsumenci posiadają następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo do przenoszenia danych .
  • Prawo do poprawiania danych.
  • Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu.
  • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni.
  • Prawo do ograniczenia.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Konsumenci mogą skontaktować się z Administratorem i poprosić o informacje dotyczące powyższych kwestii. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe przetwarzanie danych osobowych Konsumentów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: biuro@tomax.eu.

W sytuacji, gdy Konsument stwierdzi, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niewłaściwy może się z nim skontaktować, bądź złożyć skargę w organie nadzorczym.

Dostęp do danych osobowych

Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Konsumentów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe przetwarzane są na mocy zgody otrzymanej przez Konsumenta.

Konsument ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych. Konsument może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych wykonując instrukcję zawartą, w każdej wiadomości handlowej wysłanej przez Administratora.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Konsumentów. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Administrator kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie ich przetwarzania.